Kiev Paskalya’ya hazırlanıyor

15 Nisan 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin
Ïèñàíêè íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà "Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ", â ñðåäó, 8 àïðåëÿ 2015 ã. Íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà "Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ" 9 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå "IV Âñåóêðàèíñêîãî ôåñòèâàëÿ ïèñàíîê 2015". Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Ïèñàíêè íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà “Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ”, â ñðåäó, 8 àïðåëÿ 2015 ã. Íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà “Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ” 9 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå “IV Âñåóêðàèíñêîãî ôåñòèâàëÿ ïèñàíîê 2015”. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Kiev her sene olduğu gibi Paskalya Bayramı’na özel renkli etkinliklere sahne olacak.

Ortodoks Hıristiyanlar bu sene Paskalya Bayramı’nı 1 Mayıs tarihinde kutlayacak.

Kiev’in merkezinde Paskalya coşkusu 23 Nisan tarihinden itibaren başlayacak.

Paskalya Bayramı, Sofiyskaya ve Mihaylovskaya meydanları arasında kurulacak şenlik alanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

9 Mayıs’a kadar sürecek Paskalya Festivali’nde çeşitli sergiler, yarışmalar ve eğlenceler renkli görüntüler oluşturacak.

En renkli etkinliklerden birinin, rengarenk boyanan devasa Paskalya yumurtalarının sergileneceği gösteri olması bekleniyor.

http://ukraynahayat.com/