Büyükelçiliğimizin seçmen kütükleri hakkındaki duyurusu

8 Haziran 2010 Kapalı Yazar: admin
elcilik22Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’nin örneği ekte sunulmuştur.
Genelgede, yurtdışında yaşayan ve sözkonusu halkoylamasında oy kullanacak vatandaşlarımızın kaydedildikleri seçmen kütüğüne ilişkin bilgi, kütüğe kayıt ve itiraz işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. 

Bu çerçevede vatandaşlarımızın genelgenin aşağıda sunulan 3. Maddesine özellikle dikkat etmeleri, gerekli kontrolü belirtilen tarihler arasında yapmaları önem taşımaktadır.  

Vatandaşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN
USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE
(Örnek: 140 /II-EK)

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz Türk vatandaşlarının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/13, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturmasını teminen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliği taşıyan kişilere ait kayıtlar Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğüne (SEÇSİS) aktarılmasının usul ve esaslarına ilişkin 140/II sayılı YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENELGESİ’nin Kurulumuzun 10/04/2010 tarih ve 264 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmasına, Resmi Gazetede yayımlanmasına, yurt dışı temsilciliklere gönderilmesine, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla 30 gün süreyle duyuru olarak yayımlanmasına karar verilerek oluşturulan YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’nün; güncelleştirmesi, Kurulun internet sayfasından ilan edilmesi ve süresi, bitimi, kütüğe yazılacak ve yazılamayacak olan seçmenler, kütükte düzeltme yapılması, yerleşim yerini değiştirenlerin durumu ve bunun SEÇSİS’e işlenmesi, kütükten çıkarılacak olan seçmenlerin kayıtlarının silinmesi, itiraz edecekler, itirazların karara bağlanması ve kesinleşmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
MADDE 2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Genelgesi ile oluşturulan (140/II) Yurt Dışı Seçmen Kütüğü bilgileri üzerinde; Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığının seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örnek: ölen, vatandaşlığı kaybettirilen, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı gibi) dikkate alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce merkezi olarak güncelleştirilir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN İNTERNET ORTAMINDA İLAN EDİLMESİ, SÜRESİ VE BİTİMİ
MADDE 3- Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak internet ortamında 09 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 08.00’de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yurt dışı temsilcilikleri ve www.ysk.gov.tr adresi aracılığıyla duyurulur. Vatandaş “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.
Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; 22/06/2010 Salı günü saat 17.00’de ilanı sonlandırılır. İlan bitiş tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecektir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILACAK OLAN SEÇMENLER
MADDE 4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ait kayıtların, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, güncelleştirilmek amacıyla ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmak için;
a) Seçmen niteliğine sahip ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan,
b) Yurt içinde Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup da oy verme günü sonuna kadar oturmak amacıyla yerleşim yerini yurt dışına taşıyan,
Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girişleri sağlanmalıdır.
c) Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan
(Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
d) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren,
Türk vatandaşları, doğrudan doğruya veya Konsolosluklar vasıtasıyla Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 5 –
Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,
Silâh altında bulunan erler ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),
Türk vatandaşlığından çıkarılanlar,
kütüğe yazılamazlar.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ KAYITLARINDA DÜZELTME YAPILMASI VE YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 6- Seçmen niteliğine sahip olan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme ve yerleşim değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girişleri sağlanmalıdır.
Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ
MADDE 7- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dışı temsilciliklerince yapılan değişiklik/düzeltme işlemleri Mernis AKS’den, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından SEÇSİS veri tabanına 03/07/2010 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda işlenir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KAYITLARIN SİLİNMESİ VE DONDURULMASI
MADDE 8-
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgisine (ölüm ile vatandaşlığın kaybedilmesi) göre, seçmen kütüklerinin kesinleştirilme tarihi olan 03/07/2010 Cumartesi günü Saat: 17:00’de Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları silinir.
30/05/2010 Pazar günü saat 17:00 itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve oy verme günü olan 12 Eylül 2010 tarihi itibariyle askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığından topluca alınarak dondurulur.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtları olmakla beraber;
Silâh altında bulunan erler, erbaşlar ve askeri öğrencilerin (izinli olsalar bile),
Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlerin,
kayıtları en geç 03/07/2010 Cumartesi günü saat: 17:00’ye kadar SEÇSİS yazılımında ilgili SEC_003_1 ekranı kullanılarak Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ
MADDE 9- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler.
Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne;
Siyasi partilerin Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı tüm seçmenler,
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (Örnek: ölen, kısıtlı olan, vatandaşlığı kaybettirilen, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi) ile ilgili olarak,
Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle,
ilgili itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir şekilde resim ve harç alınmaz.
İtirazlar, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya konsolosluklar aracılığıyla yazılı olarak yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimlik kartı, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belge aranır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar gözetilir ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İtiraz dilekçesi, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına, bulunmaması halinde ise, alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir. İlan listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ
MADDE 10- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne karşı yapılan itirazlar, bu Genelgenin 9. maddesi çerçevesinde, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 28/06/2010 Pazartesi günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır ve bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılarak 03/07/2010 tarihinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilir.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılması için ilan süresi içinde başvurduğu ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi yer almayan seçmenlerin, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından karar verilir ve kütüğe ilave edilir. Ayrıca gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
MADDE 11- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 28/05/2010 gün ve 2010/345 sayılı kararı ile Örnek:140/II-Ek olarak kabul edilmiştir.