Büyükelçiliğimizin Duyurusu

31 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin
–         
OECD’nin “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet
Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi”, ülkemiz tarafından 17.12.1997’de imzalanmış
ve ülkemiz açısından 24.09.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

–         
OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin amacı, Sözleşmeye taraf ülkelerin
tabiiyetini taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin, yabancı kamu görevlilerine
rüşvet vermelerinin engellenmesidir.

 

–         
Sözleşme’nin iç hukukumuzda uygulanabilmesi amacıyla, Türk Ceza Kanunu’nun
rüşvet suçunu düzenleyen maddesi değiştirilerek, “yabancı kamu görevlilerine
rüşvet verilmesi suçu” ihdas edilmiştir (26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni
Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinin 5. fıkrası). Bu hüküm uyarınca, bir Türk vatandaşının
veya Türk firmasının, ticaret yaptığı bir ülkedeki kamu görevlisine rüşvet
vermesi veya rüşvet vermeyi teklif etmesi halinde, söz konusu kişi veya firma
yetkilisi Türkiye’de yargılanabilecektir.

 

–         
Yeni Ceza Kanunu’nun 278. maddesinde, işlenmekte olan bir suçu yetkili
makamlara bildirmeme eylemi, herkes için suç olarak düzenlenmiştir.

 

–         
Kamu görevlileri, kamu adına soruşturma veya kovuşturmayı gerektiren bir suçun
işlendiğini, göreviyle bağlantılı olarak öğrendikleri takdirde yetkili
makamlara bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

 

–         
Konsolosluk memurlarımız başta olmak üzere tüm dış temsilcilik çalışanlarımızın
da, rüşvet suçunun işlendiğini öğrenmeleri halinde, bu hususu gecikmeksizin
yetkili Türk makamlarına bildirmeleri konusunda yasal yükümlülükleri
bulunmaktadır. Bu yasal yükümlülük yabancı kamu görevlilerine yönelik rüşvet
suçlarını da kapsamaktadır.

 

 

 

 

T.C. KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ