Borş Endeksi diyor ki: “Temel gıda ürünleri yüzde 15 ucuzladı”

29 Eylül 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

İngiliz The Economist dergisinin geleneksel Big Mac Endeksi’nin benzeri olan Borş Endeksi’nde, Ukrayna’daki en temel gıda fiyatlarında son bir yılda yaşanan değişim mercek altına alındı.

 

Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ "Áîðù'èâ" ðàçëèâàþò áîðù, â ã.Áîðùåâ (Òåðíîïîëüñêàÿ îáë.), â âîñêðåñåíüå, 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ýòîò äåíü â Áîðùåâå â î÷åðåäíîé ðàç ïðîøëè äâà ïîïóëÿðíûõ ôåñòèâàëÿ: "Áîðù'èâ", íà êîòîðîì âàðèëè è äåãóñòèðîâàëè äåñÿòêè âèäîâ ãëàâíîãî óêðàèíñêîãî áëþäà, è ôîëüêëîðíî-õóäîæåñòâåííûé ïðàçäíèê " Áîðùåâñêîì êðàå öâåòóò âûøèâàíêè", ïîñâÿùåííîå óíèêàëüíûì òåõíèêàì ìåñòíîãî âûøèâàíèÿ. Ôîòî Èðèíû Ïóñòûííèêîâîé / ÓÍÈÀÍ

Ukrayna Tarım Sektörü Kulübü (UKAB) tarafından, Segodnya gazetesi için yapılan Borş Endeksi araştırmasında, farklı ülkelerde halkın alım gücünün belirlendiği Big Mac Endeksi’nden farklı olarak, ülkenin geleneksel çorbası “borş”un hazırlanması için gereken ürünlerin fiyatları baz alınarak temel gıda fiyatlarındaki gidişat hesaplandı.

Araştırmaya göre, Ukrayna’da borş çorbası pişirmek için gereken malzemelerin toplam fiyatında son bir yılda yüzde 15 düşüş kaydedildi. Üç litrelik borş çorbasının maliyeti 31,3 grivnaya geriledi.

Araştırmaya göre, borş için Ukrayna halkı tarafından kullanılan bazı malzemelerin kilogram fiyatlarında 2015 Temmuz-Eylül döneminden bu yana yaşanan değişimler sırasıyla şöyle: (2015-2016, UAH)

31_mainDomuz eti: 76,29/ 72

Pancar: 5,57 / 3,13

Patates: 3,47 / 2,94

Lahana: 5,97 / 3,01

Havuç: 3,89 / 3,89

Maydonoz: 41,8 / 35

Soğan: 5,19 / 3,24

http://ukraynahayat.com/